Martinus åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forumLitteraturen

Litteraturen

Martinus litteratur

Livets Bog - Symbolbøkene - Småbøkene

© Martinus Institut

  • Livets Bog
  • Symbolbøkene
  • Småbøkene
Livets Bog

Livets Bog består af 7 bind

........og er Martinus' store centrale værk. Det udgør sammen med bogserien Det Evige Verdensbillede kernen i hans beskrivelse af det åndsvidenskabelige verdensbillede. Naturen er den "livets bog", hvis sprog mennesket er ved at lære at forstå. Det sker bl.a. gennem videnskabens erfaringer. Uden kendskab til de fysiske naturlove ville menneskene ikke være i stand til at bruge naturkræfterne og skabe nutidens teknik. Ved også at få kendskab til de åndelige naturlove vil det gradvist blive muligt at forstå sig selv og andre – og finde mening, logik og kærlighed i tilværelsen.Livets Bog lægger grunden til en videnskab om livet. Den redegør for de principper, der muliggør vor livsoplevelse. Den viser, hvordan vor eksistens er forbundet med naturens helhed, og hvordan vi skaber vores fremtid – vores skæbne, ved den måde vi tænker og handler på i dag. Vi er i udvikling, på vej til at blive "rigtige" færdigudviklede mennesker. Princippet om "den stærkestes ret", diktaturet, undergraves til fordel for en voksende human livsindstilling, demokratiet. Vor tids mørke verdenshændelser er fødselsveer for en fremtidig lys verdenskultur, som fører til en gennemgribende forandring af tilværelsen for os alle. 

Bind 1 er en indledning til værket og samtidig en god introduktionsbog. Den indeholder Martinus’ Fortale til Livets Bog og beskriver en række kerneelementer i Det Evige Verdensbillede. Af indholdet: verdenssituationen — det guddommelige skabeprincip — den nye verdensimpuls — et internationalt verdensrige under skabelse — menneskehedens modtagelighed for den nye verdensimpuls — grundenergier og tilværelsesplaner — udvikling fra dyr til menneske – 8 symboler med forklaringer. 335 sider.Bind 1 som lydbogBind 1 findes tillige som lydbog på dansk. Skuespiller Pauline Rehné har indtalt bogens tekster, som er gengivet på 2 cd’er med en samlet spilletid på næsten 17 timer.

Bind 2 beskriver den "kosmiske kemi", hvormed Martinus udvider den kemiske videnskabs lære om de fysiske stoffers reaktion til også at omfatte læren om de "overfysiske" stoffers reaktion, dvs. de stoffer og energiarter, der ligger bag ved den kendte fysiske verden. Af indholdet: Loven om stoffernes reaktion — kosmisk kemi er "skæbnevidenskab" — jegets evige kraftkilder — søvnen og dens natur — symbolet "grundenergiernes kombination" — tankeklimaer — det treenige princip som tilværelsens højeste analyse — kosmisk sprogundervisning — livsmysteriets grundfacitter. 395 sider.Bind 2 som lydbogBind 2 findes også som lydbog på dansk. Skuespiller Pauline Rehné har indtalt bogen, som er gengivet på 2 cd’er med en samlet spilletid på godt 20 timer.

Bind 3 fortsættes beskrivelsen af den kosmiske kemi med hovedemner som: symbolet "kredsløbsprincippet", symbolet "livsmysteriets løsning" og en gennemgang af "63 livssubstanser". Af indholdet i øvrigt: Naturen udgør et levende væsen — hvad betyder udtrykket "i Guds billede"? — livet er en rytmisk bevægelse mellem to yderpoler — hvordan talenter og anlæg bliver til — hvad talsystemet udtrykker. 464 sider. 

Bind 4. Bind 4-7 har en fælles hovedoverskrift "Det evige liv". Analysernes fokus skifter her fra de levende væseners ydre kosmisk-tekniske struktur til de levende væseners livsoplevelse i dens mangfoldige former. Af indholdet i bind 4: Det levende væsens sanseperspektiv — timelige og evige analyser — alle levende væsener er én familie — hvem er vor næste? — næstekærlighed og seksualisme — verdensgenløsningsprincippet — symbolikken i beretningen om Adam og Eva — ægteskabet — forelskelse — forbrydere, hævn og straf — det ægte og det falske forretningsprincip — demokrati og kommunisme — politik og religion — symbolet "Livet og døden". 490 sider. 

Bind 5 har hovedemnet "den højeste ild" med fokus på Martinus’ kerneanalyser af "det seksuelle polforvandlingsprincip". Af indholdet: de maskuline og feminine væsener— halvkøn og helkøn — hvorfor religionerne ikke kan frelse menneskeheden — meningen med begreberne: "i Guds billede" og "Kristi genkomst" — dyret bliver menneske — ægteskabet og næstekærligheden — de lykkelige og de ulykkelige ægteskabers zoner — de forskellige mennesketyper: fra A- til K-mennesker — "den store fødsel" — det seksuelle område er det kosmiske kredsløbs alfa og omega. 327 sider. 

Bind 6 har hovedemnet "Guds rige eller livets eventyr" med fokus på vejen ud af mørket og den begyndende indsigt i de højere bevidsthedstrin. Denne udvikling betegner Martinus som "livets største eventyr". Af indholdet: reinkarnationsprincippet — logik, loven for skabelse — kosmisk bevidsthed er det samme som "den hellige ånd" — bøn og meditation — verdensaltet er et levende væsen — naturens detaljer er "bogstaver", "ord" og "sætninger" i et "overjordisk sprog" — alle sygdommes dybeste årsag — alt er såre godt — intuition og kosmiske glimt — næstekærlighedens magt er større end atombombens — væsenets frie vilje — tankekraft er livskraft — hvad er elektricitet? — bevægelsens inderste årsag. 377 sider. 

Bind 7 har hovedemnet "den kosmiske verdensmoral" med fokus på den næstekærlige væremåde, der vil udgøre fundamentet i det kommende menneskeriges livsform. Af indholdet: intolerance holder mennesker i permanent krigstilstand — når magten og ikke retten dikterer tilværelsen — hvordan mennesket bliver fri af mørk skæbne — fundamentet i den kosmiske verdensmoral — skabelsen af virkelig fred er et udviklingsspørgsmål — lidelseserfaringer vil føre menneskeheden ud af dommedagens rædsler — forskellen på forelskelse og næstekærlighed — livets største krav til mennesker i dag — den nye verdenskultur er allerede begyndt — efterskrift. 252 sider

© Martinus Institut

Symbolbøkene

Det Evige Verdensbillede består af 6 bind, som tilsammen indeholder 100 symboler med tilhørende forklaringer. Symbolerne viser de usynlige åndelige principper og foreteelser, der gøres tilgængelig for vore fysiske sanser i et symbolsk billedsprog. Billederne har form af figurer, farver og streger og udgør en slags ”landkort” over de kosmiske kerneanalyser, som Martinus har beskrevet detaljeret i sine værker. Den studerende får herigennem et visuelt overblik over elementerne i Martinus' verdensbillede, og sammen med symbolforklaringerne får læseren en udførlig helhedsforklaring på livet og tilværelsen.

Det Evige Verdensbillede, bog 1

- indeholder symbolerne 1-16 med forklaringer

Guds ånd over vandene — Verdensgenløsningsprincippet — Intolerance — Vejen mod lyset — Kosmisk bevidstløshed — Det levende væsen 1 — Livsenhedsprincippet — Det guddommelige noget, X1. Det levende væsens skabeevne, X2. Det skabte, X3 — Det evige verdensbillede — Grundenergiernes kombinationer — Den evige verdensplan — De kosmiske spiralkredsløb 1 — Loven for bevægelse — Evighedslegemet. 174 sider.

 


Det Evige Verdensbillede, bog 2

- indeholder symbolerne 17-26 med forklaringer

Reinkarnation, kredsløb og årstider — Det evige væsens skæbnebuer — Gennem indvielsens mørke (Helvede eller ragnarok) — Syndernes forladelse — Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 1 — Den evige kosmiske organiske forbindelse mellem Gud og gudesøn 2 — Det materialistiske eller ufuldkomne verdensbillede — Det færdige menneske i Guds billede efter hans lignelse — Det ufærdige menneskerige — Menneskehedens karma — Det kommende fuldkomne menneskerige. 146 sider

 Det Evige Verdensbillede, bog 3

- indeholder symbolerne 27-33 med forklaringer

Jordklodens kosmiske stråleglans — Det evige liv eller livsstigen — Kosmiske udviklingsbaner — Den evige Guddom og væsenernes sansebegavelse — Det levende væsens sanseevne og verdensaltet — De tolv grundfacitter eller livsmysteriets løsning — De dyriske og menneskelige tankeklimaer — Registrering af symbol nr. 33. 149 sider.

 Det Evige Verdensbillede, bog 4

- indeholder symbolerne 34-44 med forklaringer

Parringsakten eller Guds ånd i mørket — Polprincippets kosmiske kredsløb — Det evige livs struktur — Den tilslørede og afslørede evige sandhed — Mennesket og animalsk og vegetabilsk føde — Jordmenneskehedens bevidsthedskategorier — Korsets tegn — Stjernesymbolet — Flagets struktur — Symbol over Livets Bog — Loven for tilværelse: "Elsker hverandre". 145 sider.

 Det Evige Verdensbillede, bog 5

(efterladte symboler - udvalgte tekster)

- indeholder symbolerne 45-77 med forklaringer

Menneskelegemet som stjernesystem – Menneskets atomverden og grundenergierne – Den sunde menneskeorganisme – Sygdom i menneskeorganismen – Mikrokosmisk stjernesystem. Organisk atomverden – Instinktuniverset. Instinktatomet eller instinktsolsystemet – Tyngdeuniverset. Tyngdeatomet eller tyngdesolsystemet – Følelsesuniverset. Følelsesatomet eller følelsessolsystemet – Intelligensuniverset. Intelligensatomet eller intelligenssolsystemet – Intuitionsuniverset. Intuitionsatomet eller intuitionssolsystemet – Hukommelsesuniverset. Hukommelsesatomet eller hukommelsessolsystemet – Den sunde atomvirksomhed i organismen – Elektronsprængning i menneskets atomverden – Atomforgiftning – Tyngdeenergiens indbrud i følelsesområdet – Følelsesenergiens indbrud i tyngdeområdet – Følelsesenergiens indbrud i instinktområdet – Intuitionsenergiens indbrud i følelsesområdet – Intuitionsenergiens indbrud i intelligensområdet – Tyngdeenergiens indbrud i intuitionsområdet – Atomkatastrofernes udslag i organismen – Mennesket i det fuldkomne tankeklima – Den animalske og den vegetariske føde – Den ideelle fødes vibrationer – Mavesyre, kogning og kosten – Den animalske fordøjelse – Den vegetariske fordøjelse – Skæbneelement og talentkerner under diskarnation – Skæbneelement og talentkerner under inkarnation – Den defekte organisme – Den defekte organisme og skæbneelementet – Menneskets talentkerneødelæggelse – Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det ufuldkomne menneske – Det kosmiske spiralkredsløb 2. Det fuldkomne menneske. 295 sider.Det Evige Verdensbillede, bog 6

(efterladte symboler - udvalgte tekster)

- indeholder symbolerne 78-100 med forklaringer

Jordklodens mineralepoke – Jordklodens vegetabilepoke – Jordklodens dyreepoke – skærsilden – Jordklodens jordmenneskeepoke. Jordens åndelige verden i dens nuværende epoke – Jordklodens fuldkomne menneskerigetilstand – Jordklodens visdomsepoke – Jordklodens intuitionsepoke – Jordklodens åndelige struktur i dyreriget – Menneskets udviklingsanalyse. Jordklodens udviklingstrin – Den menneskelige overtro om næsten. Solens kosmiske stråler, makrokosmisk livskraft – Den rigtige forestilling om næsten. Menneskenes forskellige karaktertrin – Menneskets bevidsthedskategorier – Det levende væsen 1. Natbevidstheden – Gennem døden 1 – Gennem døden 2 – Det enpolede væsen – Væsenets to poltilstande – Det dobbeltpolede væsen – Gennem døden 3. Poludviklinger og de åndelige planer – Loven for tiltrækning og frastødning – Jegets vending af bevægelsen eller energien – Tilværelsesplanerne og spiralzonerne – Den årsagsløse årsag eller den første årsag. 278 sider.

 

Symbolplancher Symbolerne findes også som plancher til brug i studiegrupper m.v. Symbolerne med tilhørende forklaringer kan ses her. Symbolerne findes i disse størrelser:

• Små symboler i bogformat (18 x 25,8 cm)

• Mellemstore symboler i A3-format (29,7 x 42 cm)

• Store symboler (ca. 50 x 65 cm)

• Symboler på overhead-plancher (A4-format)  

Småbøkene

Der er udgivet 28 mindre bøger af Martinus, de såkaldte småbøger. De omhandler afgrænsede emner inden for verdensbilledet, hvoraf nogle af dem er i artikelform. Emnerne beskrives på en enkel og letforståelig måde, og flere af bøgerne egner sig glimrende som introduktionstekster.

Nr. 1 Menneskehedens skæbne

Kan læses som en introduktionsbog til Martinus’ verdensbillede. Den fortæller om menneskehedens nuværende krise som optakt til en ny verdenskulturs skabelse. Bogen slutter med en koncentration af menneskehedens udvikling og skæbne i form af 12 punkter. 108 sider.

Nr. 2 Påske

For omkring 2000 år siden modtog vores kultur en human impuls gennem Jesus – en anvisning på, hvordan menneskene bør tage deres skæbne. Martinus giver her en bevægende skildring af, hvad der virkelig hændte ved Jesu korsfæstelse og opstandelse. 70 sider.

Nr. 3 Hvad er sandhed?

Menneskets evne til at tro på religiøse autoriteter aftager. Forholdet til sandheden baseres i stedet mere og mere på fakta, viden og egne erfaringer. Martinus forklarer begrebet "Kristi genkomst". 110 sider.

Nr. 4 Omkring min missions fødsel

Her præsenterer Martinus sig selv og gør rede for de omstændigheder, som førte til de afgørende åndelige oplevelser eller den kosmiske indvielse, der totalt ændrede hans liv. Martinus havde fra da af intuitionsevnen under fuld dagsbevidst kontrol. Han blev i stand til at beskrive det evige verdensbillede, hvori alle analyser viser, at livets højeste matematiske facit kan udtrykkes i sætningen: "Alt er såre godt". 80 sider. 

Nr. 5 Den ideelle føde

Jo mere forfinet det moderne menneske bliver, desto finere ernæring må vores organisme have. Forkert ernæring har stor indflydelse på vores skæbne. Det forklares, hvorfor den vegetariske føde er sundere end den animalske. Hvad er den mest ideelle føde for nutidsmennesket? Martinus giver vink til den begyndende vegetar, der gerne vil være fri for sygdomme og undgå drab og dyremishandling. 138 sider.

Nr. 6 Blade af Guds billedbog

I et poetisk sprog skildrer Martinus et menneskes forskellige alderstrin. I sin "billedbog" fortæller han os om livets mysterium. Bogen indeholder også artiklen Pinseglans over livet og er fuld af stemningsbilleder, som gør os lydhøre for de evige sandheder, som naturen giver udtryk for. 118 sider.

Nr. 7 Den længst levende afgud

Inden for det religiøse område findes ufærdige og fordømmende moralopfattelser, som ikke harmonerer med sand kristendom. Menneskers selviskhed kan ligefrem få karakter af "afgudsdyrkelse" eller "hedenskab", hvor man altid er sig selv nærmest. Gennem udvikling af næstekærlighed og intellektuel forståelse af "livets egen tale" forandres "hedenskaben" til sand kristendom, hvor man bliver sin næste nærmest. 145 sider.

Nr. 8 Menneskeheden og verdensbilledet

Kan anvendes som en introduktionsbog. Naturvidenskaben kan kun registrere naturens ydre, mekaniske side, dens energiprocesser og materiebevægelser, som udtrykkes i mål og vægt. Livet er derimod noget indre, det er oplevelse og bevidsthed og forudsætter eksistensen af "et oplevende noget". Bogen indeholder en kort, men grundig gennemgang af hele verdensaltets analyse. 233 sider.

Nr. 9 Mellem to verdensepoker

Det kristne verdensbilledes konflikt med intellektualiteten. Hvorfor er der mørke i verden? Livet selv gør reinkarnation til kendsgerning. Menneskeheden befinder sig i et kosmisk gigantkredsløbs første mentale "årstid", "vinteren", og den nuværende mørke skæbnetilstand er et kosmisk "tøbrud", fremkaldt af det kosmiske kredsløbs "forår". 87 sider.

Nr. 10 Kosmisk bevidsthed

Den virkelige indre fred opnår man kun, hvis man lærer at forstå og tilgive sine medvæsener. Hvordan forvandles vi til humanister? Indeholder også artiklen Mental suverænitet, som behandler udviklingen fra "enhver er sig selv nærmest" til princippet "at elske sin næste som sig selv". 141 sider.

Nr. 11 Bønnens mysterium

Mange moderne mennesker betragter bøn som naivitet og overtro. Bøn er en videnskab for sig. Bønnens funktion er at blive en levende samtale eller en korrespondance med det universelle væsen, som vi lever i. Udførlig forklaring af bønnen "Fader Vor"s indhold og mening. 103 sider.

Nr. 12 Vejen til indvielse

Her får vi nøglen til "visdommens port" og en forklaring på, hvad sand ydmyghed vil sige. I artiklen Omkring mine kosmiske analyser vises, hvad der kræves for at kunne forstå de kosmiske analyser. Artiklen Gavekultur beskriver, hvordan en gave kan være "camoufleret forudbetaling". Gaveprincippet kædes sammen med diktaturets undergang og demokratiets opståen. 217 sider.

Nr. 13 Juleevangeliet

Det bibelske juleevangelium handler ikke bare om en historisk hændelse, men er også symbol for jordmenneskets kosmiske skæbne. Jesusbarnets fødsel i stalden symboliserer den gryende menneskelige bevidsthed, som har sin oprindelse i dyrets bevidsthed. Inde i hvert menneske fødes den "kristusbevidsthed", som efterhånden vil omskabe jorden til en verden, hvor juleevangeliets løfte om "fred på jorden" bliver til virkelighed. 126 sider.

Nr. 14 Bevidsthedens skabelse

Fortæller om Guddommens "værksted", hvor livets største kunstværk – det færdigudviklede menneske – bliver til. I artiklen Tanker omkring påske gives en skildring af, hvilken betydning begivenhederne omkring påske for ca. 2000 år siden har for det moderne menneske i dag. I artiklen Julelysene forklares julen som et kosmisk forårstegn. 95 sider.

Nr. 15 Ud af mørket

Forskellen mellem åndsvidenskaben og de gamle dogmer. Når kærlighed bliver til videnskab. Artiklen Et glimt fra verdensgenløsningen forklarer, at verdensgenløsningen er en Guds gave til menneskeheden. Artiklen Getsemane have gør den gamle beretning fra Bibelen til noget, som ethvert menneske møder i sit liv. Hvad skal det moderne menneske gøre, når det befinder sig i sit livs mest smertefulde krise? 108 sider.

Nr. 16 Reinkarnationsprincippet

Forklarer, hvordan døden skal ophøre med at være et mysterium for os. Artiklen Universets mælkeveje placerer mennesket mellem det kæmpemæssige verdensrum, makrokosmos, og det mikrokosmos, som bl.a. vores organisme består af. Artiklen Unaturlig træthed giver en forklaring på den træthed og depression, som er meget udbredt blandt nutidens mennesker. Artiklen Gennem verdensaltets tomrum er en livsbekræftende rejse gennem det tilsyneladende "tomrum", som i virkeligheden viser sig at være et hav af bevidsthed. 97 sider.

Nr. 17 Verdensreligion og verdenspolitik

Giver os svar på vores daglige livs mysterium: Hvorfor er der krig og lidelser? Artiklen Jordmenneskets skæbneårsag viser, at offertanken må erstattes med indsigten i, at man selv skaber sin skæbne. I artiklen Pilatus, Kristus og Barabbas ser vi, at disse personer repræsenterer tre sider af menneskets psyke. I artiklen Hvorfor skal man tilgive sin næste? analyseres forskellen mellem principperne "ret" og "magt", samt hvordan tilgivelse skaber fred. 100 sider.

Nr. 18 Livets skæbnespil

Livet anskues som et skuespil, hvor vi alle er både skuespillere og tilskuere. Artiklen Den store fødsel beskriver menneskets udvikling fra uvidenhed til vågen dagsbevidst viden om sin egen udødelighed og væren ét med Gud. Artiklen Primitiv og intellektuel gudsdyrkelse beskriver evolutionen fra instinktiv religiøsitet gennem materialisme til et højintellektuelt gudsforhold. I artiklen Dyrets billede og Guds billede vises forskellen mellem egoismen og næstekærligheden som drivkraft i menneskets bevidsthed. 113 sider.

Nr. 19 Kosmiske glimt

Livsoplevelsen skifter mellem sorg og glæde. Det kan være farligt at forcere sin åndelige udvikling. Den langsomme, stilfærdige modningsproces anbefales. Artiklen Højintellektualitet og lavintellektualitet gør rede for bevidsthedens udvikling i det kosmiske spiralkredsløb. I artiklen Det femte bud forklarer Martinus, at princippet om ikke "at dræbe" er det vigtigste, og at det dybest set omfatter de øvrige ni bud. 88 sider.

Nr. 20 Meditation

At meditere er at tænke over livet. Visse former for meditation kan give oplevelser af kosmiske glimt, men er ikke uden risiko. En meditation uden mentale risici er bønnen "Fader Vor". Artiklen På kærlighedens alter behandler vor tids pengedyrkelse, en årsag til kultursammenbrud. Artiklen Menneskeheden ét med Gud viser, at vi i kraft af karmaloven udvikles gennem mørket og "dommedag" til at blive ét med Gud. 108 sider.

Nr. 21 Hinsides dødsfrygten

Når mennesket frygter både livet og døden. Videnskabens mål- og vægtfacitter fjerner ikke dødsfrygten. Artiklen Det psykiske tempel viser en dybere symbolik i Bibelens beretning om Salomons tempel. Artiklen Dømmer ikke fortæller, hvorfor vi ikke skal dømme vore medmennesker. Artiklen Vejen, sandheden og livet forklarer, hvordan der er opstået "vildfarelser" inden for kristendommen – og hvordan det moderne menneske finder tilbage til kristendommens kerne, kærlighedsbudskabet. 107 sider.

Nr. 22 Livets vej

Livet fører menneskeheden fra mørke til lys i et kosmisk kredsløb. Martinus kalder mørket og lidelserne for "livets kosmiske visdomsskole". Artiklen Mentale fængsler viser, hvordan livsprincippet, "enhver er sig selv nærmest", stadig lever i menneskets mentalitet bl.a. som et ønske om at ændre på de andre i stedet for at ændre på sig selv. Artiklen Den sekundære og den primære opstandelse behandler Jesu opstandelse og spørgsmål omkring materialisation af den fysiske krop. 112 sider.

Nr. 23 De levende væseners udødelighed

Kun ud fra tanken om alle væseners udødelighed er det muligt at påvise, at livet er retfærdigt. Artiklen Åndsvidenskabens nødvendighed behandler videnskabens forhold til samfundet, til diktatur og demokrati. Artiklen Primitivitet og overtro beskriver former for overtro i vores kultur samt den nuværende moderne kulturs ufærdige sider. 138 sider.

Nr. 24 Kulturens skabelse

Om de faktorer, der ligger bag den menneskelige kulturs udvikling, helt frem til vore dages krigstrætte verden. For at skabe fred på jorden er det ikke tilstrækkeligt med materialistisk videnskab, det er også nødvendigt med en videnskab for væremåde og livsindstilling. 104 sider.

Nr. 25 Vejen til paradis

Mange mennesker tror, at døden er et totalt ophør af liv og tilværelse. Men Martinus viser, at vi både har en fysisk og en åndelig sansehorisont. Efter "døden" kan vi derfor sanse og skabe uafhængigt af den fysiske organisme. Døden bliver således en guddommelig befrielse fra alderdom, sygdom, sorg og lidelse. Der gives et indblik i livet mellem de fysiske inkarnationer. 118 sider.

Nr. 26 Djævlebevidsthed og kristusbevidsthed

Beskriver hvordan nutidsmenneskets intelligensudvikling sammen med en dyrisk moral skaber kulminationen af mørket, og hvordan næstekærligheden udvikles som resultatet af dette. Artiklen Udødelighed belyser, hvordan dødsfrygt og tro på død og undergang vil blive erstattet af kundskab om menneskets udødelige åndelige natur. I artiklen Guds skabelse af mennesket vises forvandlingen fra religiøs dogmatik til det færdige menneske i "Guds billede". I artiklen Verdenssituationen og Guds billede beskriver Martinus, hvordan den voksende humanitet vil stoppe krigene og det "falske forretningsprincip" og udvikle et internationalt verdensrige. 137 sider.

Nr. 27 Verdensfredens skabelse

Vil krigen aldrig ophøre? Jo, svarer Martinus, men først når lidelse og smerte har udviklet menneskets evne til næstekærlighed og tilgivelse. Artiklen Jeget og evigheden forklarer bl.a., hvorfor vi ikke behøver at frygte døden, som Martinus kalder "en velsignelse for organismens ophav". 130 sider.

Nr. 28 To slags kærlighed

I denne bog giver Martinus et overblik over hele det vældige verdensbillede. Han gennemgår udviklingen gennem spiralkredsløbet frem til vore dages "ulykkelige ægteskabers zone". Denne zone markerer overgangen fra den selviske forelskelsessympati til den menneskelige alkærlighed. 146 sider.

© Martinus Institut


Nå oss!


Adresser og kontakt informasjon - Oslo kosmologiske forum og Martinus Institut

Om oss

Martinus’ åndsvitenskap

Oslo kosmologiske forum:

Arrangerer foredrag og seminarer

og opplyser generelt om Martinus samlede verker.

Edly Grape

Mobil: (+47) 952 02 418 

egrap@online.no

Terje Røst

 Mobil:(+47) 997 91 466 terje.rost@online.no

Martinus Institut

Tlf: 00 45 3834 6280

Martinus Institut

 www.martinus.dk